Στοίχιση κειμένου

Για να στοιχιθεί το κείμενο στο κέντρο πρέπει πριν από αυτό να γράψετε [[div]].
Μετά να γράψετε [[=]]
Στο τέλος θα πρέπει να γράψετε [[/=]]
και τέλος [[/div]]

αποτέλεσμα

Για να στοιχιθεί το κείμενο στα δεξιά πρέπει πριν από αυτό να γράψετε [[div]].
Μετά να γράψετε [[>]]
Στο τέλος θα πρέπει να γράψετε [[/>]]
και τέλος [[/div]]

αποτέλεσμα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License