Σβήσιμο wiki

Χρειάζεται να μπειτε στο site manager, από την πλαϊνή μπάρα. Αν τυχόν έχετε σβήσει τη δυνατότητα απλά στην αρχική σελίδα πρόσθεσε στο url /admin:manage

Στο site manager, πλαϊνή μπάρα misc actions: επιλογή delete this site.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License